wtorek, 30 stycznia 2018

Warunki ubezpieczenia wyjazdu do Włoch Uniqa

Radość odkrywania Ubezpieczenie podróży zagranicznej
Nr Polisy 147500211779
Zgłoszenie szkód z kosztów leczenia za granicą + 48 22 59 19 552


Infolinia UNIQA

tel. +48 801 597 597  lub +48 42 66 66 500 ( dla tel. komórkowych).

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA I POMOCY ASSISTANCE W PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ
Suma ubezpieczenia: 200 000 zł
Do wysokości sumy ubezpieczenia:
Koszty stacjonarnego leczenia szpitalnego /badania i zabiegi zalecane przez lekarza
Konsultacje lekarskie /honoraria lekarskie /dojazd lekarza z najbliższej placówki medycznej
Zakup płynów infuzyjnych, lekarstw, środków opatrunkowych, pomocniczych środków ortopedycznych
Transport Ubezpieczonego z miejsca zachorowania lub wypadku do szpitala
Transport Ubezpieczonego pomiędzy placówkami medycznymi Transport Ubezpieczonego do szpitala w RP lub miejsca zamieszkania
Transport osób towarzyszących Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej
Transport zwłok Ubezpieczonego do Polski
Koszty leczenia ambulatoryjnego
Limit do wysokości:
Transport Ubezpieczonego z miejsca zachorowania lub wypadku do miejsca Leczenia (ambulatorium) - 16 000 zł
Wizyta lekarska w związku z pogorszeniem stanu zdrowia podczas ciąży - 600 zł
Naprawa protez w tym również okularów - 1 000 zł
Transport osób bliskich Ubezpieczonego - 4 000 zł

POMOC ASSISTANCE                  WARIANT: MEGA
Do wysokości limitu:
Koszty leczenia stomatologicznego: 3 wizyty - max. 500 EUR
Koszty akcji ratowniczej: 12 000 EUR
Transport Ubezpieczonego z miejsca zachorowania lub leczenia do następnego etapu podróży: 1 000 EUR
Transport i pobyt osoby wezwanej do Ubezpieczonego: transport: 1500 EUR, pobyt 100 EUR/dzień (max. 7 dni)
Całodobowy dyżur telefoniczny Centrum Alarmowego, Informacje przed podróżą,
Przekazanie informacji wskazanej osobie lub instytucji, Kontakt i telekonferencja z osobą bliską,
Pomoc w przypadku utraty lub kradzieży dokumentów, karty,
Pomoc w odzyskaniu i ponownym wysłaniu bagażu, przedłużenie ochrony w sytuacjach nagłych - 24 godz.
Pomoc w przypadku opóźnienia lotu: 100 euro
Opieka nad towarzyszącymi Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej niepełnoletnimi dziećmi lub osobami niesamodzielnymi: Transport: 1 000 EUR, pobyt 100 EUR/dzień (max. 7 dni)
Pokrycie kosztów pobytu i transportu osoby towarzyszącej Ubezpieczonemu podczas podróży zagranicznej: transport: 1 000 EUR, pobyt: 75 EUR/dzień (max. 7 dni)
Transport Ubezpieczonego po zakończeniu leczenia do miejsca zakwaterowania: 1 000 EUR
Pomoc w przypadku konieczności wcześniejszego powrotu Ubezpieczonego z podróży zagranicznej: 1 000 EUR
Kierowca zastępczy: 1 000 EUR
Dosłanie niezbędnych przedmiotów osobistych (aparaty medyczne): Tak
Pokrycie kosztów zakwaterowania lub wyżywienia w przypadku upadłości biura podróży: 100 EUR/dzień (max. 5 dni)
Pomoc prawna: 2 000 EUR
Opieka nad zwierzętami domowymi towarzyszącymi Ubezpieczonemu podczas podróży zagranicznej: Tak
Wpłata na poczet kaucji: 10 000 EUR
Pomoc tłumacza: 150 EUR
Pomoc finansowa w przypadku utraty gotówki, kart, czeków: 1 000 EUR
Wyżywienie i zakwaterowanie Ubezpieczonego za granicą w celu rekonwalescencji: 100 EUR/dzień (max. 5 dni)

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
                              20 000 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu: 1% sumy ubezpieczenia za każdy 1% uszczerbku
Zgon Ubezpieczonego w następstwie nieszcześliwego wypadku: do wysokości SU
Zgon Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku w wynajętym samochodzie: 50% zadeklarowanej SU
Refundacja kosztu nabycia protez lub specjalnych środków pomocniczych: 20% sumy ubezpieczenia
Refundacja kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów: 20% sumy ubezpieczenia

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
Odpowiedzialność cywilna za szkody rzeczowe i osobowe   100 000zł
Szkody związane z użytkowaniem pomieszczeń mieszkalnych lub innych pomieszczeń wynajmowanych do celów prywatnych: 10 000 zł
Koszty postępowania sądowego lub pojednawczego: 20 000 zł
Koszty rzeczoznawców: 10 000 zł
Koszty zapobieżenia zwiększeniu się szkody: do wysokości sumy ubezpieczenia 100 000 zł


UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132, tel. 42 66 66 500, 801 597 597, centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58, Kapitał zakładowy i wpłacony: 220 308 282 PLN 1/2 UNIQA wz. 1305 Nr 210500750720180100056