REGULAMIN OBOZÓW I WYJAZDÓW MŁODZIEŻOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ CAPE MORRIS

REGULAMIN OBOZÓW I WYJAZDÓW MŁODZIEŻOWYCH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ CAPE MORRIS


 1. Uczestnicy obozy/wyjazdu zobowiązani są do:
  • wypełniania poleceń instruktorów i wychowawców
  • przestrzegania godzin rozpoczęcia posiłków i zajęć
  • przestrzegania zasad higieny osobistej; dbania o porządek w pokojach i na terenie bazy szkoły
  • przestrzegania godzin ciszy nocnej (w czasie ciszy nocnej zabronione jest przebywanie poza swoim pokojem bez zgody wychowawcy)

2.      Podczas zajęć na wodzie wszyscy uczestnicy muszą pływać w kamizelkach asekuracyjnych.

3.      Podczas zajęć na nartach/snowboardzie wszyscy uczestnicy muszę mieć kaski


4.      Samowolne kąpiele oraz opuszczanie terenu miejsca zakwaterowania są surowo wzbronione.


 1. Za szkody spowodowane przez uczestników odpowiadają finansowo ich rodzice lub prawni opiekunowie.


 1. Posiadanie i spożywanie alkoholu, palenie tytoniu oraz zażywanie środków odurzających jest surowo zabronione. Za nieprzestrzeganie tego zakazu uczestnik wycieczki zostanie upomniany, odsunięty czasowo od zajęć z jednoczesnym poinformowaniem rodziców. Drugie upomnienie jest równoznaczne z usunięciem uczestnika z obozu. W rażących przypadkach kierownik obozu może od razu podjąć decyzję o usunięciu uczestnika.
  W takim przypadku rodzice lub opiekunowie zobowiązani są odebrać uczestnika w ciągu 24 godzin na własny koszt i we własnym zakresie. Na obozie obowiązuje kategoryczny zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu i zażywania narkotyków.

 1. Uczestników obowiązuje przestrzeganie programu obozy/wyjazdu. Nieprzestrzeganie regulaminu grozi dyscyplinarnym usunięciem uczestnika z obozu. Rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są odebrać uczestnika w ciągu 24 godzin na własny koszt i we własnym zakresie.