Regulamin

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ
CAPE MORRIS


§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Cape Morris  zwanym dalej „Organizatorem” jest klub sportowy  działającym na zasadzie stowarzyszenia, wpisanym do ewidencji  prowadzonej przez Prezydenta Miasta Lublina pod numerem 157.
2. Oferta w postaci broszury jest ofertą reklamową organizowanej imprezy  i załącznikiem do umowy zawieranej pomiędzy Organizatorem a Klientem, w dalszej części zwana „broszura informacyjna”.
3. Karta Kwalifikacyjna Uczestnika jest załącznikiem do umowy zawieranej pomiędzy Organizatorem a Klientem.
4. Ogólne warunki uczestnictwa są załącznikiem do umowy pomiędzy Organizatorem a Klientem oraz określają prawa i obowiązki Klientów imprez zwanych w dalszej części „Uczestnikami” oraz Organizatora.
5. Ogólne Warunki Ubezpieczenia są załącznikiem do umowy pomiędzy Organizatorem a Klientem.

§ 2. ZAWARCIE UMOWY
1. Zawarcie umowy następuje w chwili zgłoszenia uczestnika (rezerwacji) do uczestnictwa w danej imprezie (zgłoszenie może być: elektroniczne, poprzez formularz na stronie www lub pisemne, poprzez umowę-zgłoszenie) i podaniu pełnych danych teleadresowych.
2. Organizator zakłada, że Uczestnik lub jego prawny opiekun zawiera umowę po uprzednim zapoznaniu się Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa, broszurą informacyjną (termin, program, warunki zakwaterowania, sposób transportu, warunki płatności, cena), Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia i w pełni je akceptuje.
3. Umowa staje się wiążąca po wpłaceniu zaliczki w wysokości i terminie określonym w broszurze informacyjnej.
4. Uczestnictwo w imprezie osoby niepełnoletniej wymaga wyrażenia pisemnej zgody jej opiekunów prawnych w Karcie Kwalifikacyjnej Uczestnika, osoby pełnoletnie są zwolnione z obowiązku wypełniania karty kwalifikacyjnej.

§ 3. WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Ceny usług i świadczeń są cenami umownymi i zawierają podatek od towarów i usług.
2. Wpłaty mogą być dokonywane osobiście w biurze Organizatora lub na właściwe konto.
3. Uregulowanie wszelkich należności za udział w imprezie winno nastąpić w terminie podanym w broszurze
informacyjnej.
4. Pierwszeństwo do udziału w imprezie mają uczestnicy, którzy wpłacą zaliczkę przed lub w terminie podanym w broszurze informacyjnej. Kolejne rezerwacje złożone po w/w terminie będą przyjmowane pod warunkiem bezzwłocznej wpłaty zaliczki i w zależności od ilości wolnych miejsc.
5. Uczestnicy, którzy zgłoszą chęć uczestnictwa na 20 lub mniej dni przed rozpoczęciem imprezy będą zobowiązani do bezzwłocznej wpłaty pełnej kwoty.
6. Cała należność za imprezę turystyczną powinna zostać OSTATECZNIE wpłacona  zgodnie z warunkami płatności podanymi w broszurze informacyjnej.
7. Brak należnej Organizatorowi wpłaty w w/w terminie może stanowić podstawę do rozwiązania umowy z Uczestnikiem i wiąże się z prawem potrącenia przez Organizatora kosztów do wysokości określonej warunkami rezygnacji z imprezy w §9.

§ 4. ZMIANA WARUNKÓW UMOWY
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, lub odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od Organizatora (np. działanie siły wyższej, decyzje władz państwowych, strajki) w każdym czasie.
2. O wszelkich pozostałych przyczynach zmian umowy wymienionych niżej Organizator zobowiązuje się powiadomić Uczestnika nie później niż  7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Uczestnik lub jego prawny opiekun zobowiązany jest odpowiedzieć organizatorowi w terminie 3 dni od daty zawiadomienia o zmianach umowy czy je akceptuje. W przypadku braku odpowiedzi w Organizator uznaje, że Uczestnik i jego prawny opiekun akceptuje nowe warunki umowy lub rezygnuje z imprezy na warunkach określonych w § 8.
3. Organizator może zmienić cenę imprezy pod warunkiem, że udokumentuje wpływ na podwyższenie ceny jednej z poniższych okoliczności:
a) wzrost kosztów transportu
b) wzrost opłat urzędowych, podatków
c) wzrost kursów walut przy imprezach zagranicznych
4. W przypadku braku 50% zadeklarowanej liczny Uczestników Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy, jednak nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem.
5. Uczestnikowi przysługuje zwrot pełnej dokonanej wpłaty (bez odsetek) jeśli jego rezygnacja nastąpiła z przyczyn leżących po stronie Organizatora takich jak odwołanie imprezy lub istotna zmiana warunków umowy (wzrost ceny pow. 20%, zmiana miejsca pobytu, standardu zakwaterowania, terminu, środka transportu) a Uczestnik tej umowy nie zaakceptował i powiadomił o tym organizatora w terminie 3 dni od zawiadomienia.

§ 5. PRAWA UCZESTNIKA
1. Uczestnik ma prawo do świadczeń określonych w broszurze informacyjnej stanowiącej integralną część umowy.
2. Niewykorzystanie w trakcie trwania imprezy turystycznej przez Uczestnika wszystkich świadczeń (z przyczyn leżących po stronie Uczestnika) nie uprawnia do zwrotu zapłaconej należności.
3. Uczestnik w trakcie trwania imprezy turystycznej uprawniony jest do brania udziału we wszystkich zajęciach programowych, do korzystania z  pomocy i opieki wykwalifikowanej kadry.

§ 6. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA
1. Niepełnoletni uczestnik obozu/rejsu zobowiązany jest posiadać  przy sobie ważną legitymację szkolną oraz dostarczyć najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem imprezy wypełnioną Kartę Kwalifikacyjną Uczestnika.
2. Uczestnik
obozu/rejsu jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu obozu/rejsu oraz podporządkowania się zaleceniom i wskazówkom wychowawców, kierownika, względnie osób realizujących usługi lub świadczenia
3. W szczególności zabronione jest posiadanie i palenie tytoniu, posiadanie i zażywanie narkotyków i innych środków odurzających, posiadanie i picie alkoholu, samowolne oddalanie się od grupy.
4. W przypadku poważnego naruszenia regulaminu obozu/rejsu organizator może rozwiązać z uczestnikiem umowę w trybie natychmiastowym i skreślić go z listy uczestników obozu/rejsu bez prawa zwrotu kosztów za niewykorzystane świadczenia. W takim przypadku wszelkie koszty związane z dalszym pobytem i powrotem obciążają Uczestnika lub jego prawnego opiekuna. Opiekunowie prawni Uczestnika niepełnoletniego zobowiązani są odebrać go przeciągu 24 godz. na własny koszt.
5. Uczestnicy obozu/rejsu zobowiązani są do dbania o czystość w pomieszczeniach, które zamieszkują.
6. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone z jego winy lub przez niego oraz zobowiązuje się do ich naprawienia, za szkody wyrządzone przez uczestników niepełnoletnich odpowiedzialność materialną ponoszą ich prawni opiekunowie.

§ 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

1. Organizator zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób zgodny z warunkami umowy.
2. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba że niewykonanie jest spowodowane wyłącznie:
-  działaniem lub zaniechaniem uczestnika,
-  działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie uczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań nie można było przewidzieć lub uniknąć,
-  siłą wyższą
2.  Organizator nie odpowiada za bagaż zniszczony, skradziony lub zgubiony z braku staranności uczestnika.
3.  Na obozach i rejsach ze względu na specyfikę imprezy rzeczy cenne i wartościowe (w szczególności aparaty telefoniczne i fotograficzne,  ipody,  i gry elektroniczne) oraz pieniądze należy przekazywać opiekunom do depozytu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzież lub zniszczenie rzeczy nie oddanej do depozytu.
4.  Opiekę nad grupą na obozie/rejsie sprawuje kierownik pedagogiczny i wychowawcy, instruktor posiadający odpowiednie uprawnienia, zatwierdzeni we właściwym kuratorium.
5. Organizator na każdym obozie/rejsie zapewnia opiekę medyczną doraźną lub w ośrodkach zdrowia, oraz opiekę instruktora przy zajęciach specjalistycznych.

§8. UBEZPIECZENIE
1. Organizator każdorazowo ubezpiecza organizowaną imprezę i podaje do wiadomości Uczestników zakres zawartej polisy ubezpieczeniowej.
2.    Uczestnik może, we własnym zakresie, zwiększyć sumę ubezpieczenia.
3. Zwierając umowę uczestnik lub jego prawny opiekun deklaruje, iż jego stan zdrowia pozwala na udział w imprezie.
4. Zakup leków podstawowych oraz specjalistycznych uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

§ 9. REZYGNACJA Z IMPREZY
1. Rezygnacja z imprezy następuje w momencie złożenia przez uczestnika lub jego prawnego opiekuna rezygnacji w formie pisemnej.
2.W przypadku rezygnacji z przyczyn leżących po stronie uczestnika, z uwagi na poniesione koszty organizacji klub ma prawo dokonać potrąceń od każdego zgłoszonego uczestnika imprezy w sposób następujący: opłata manipulacyjna w wysokości 100 PLN w każdym czasie, oraz
-  25% ceny imprezy i inne poniesione przez klub koszty rzeczywiste, przy rezygnacji pomiędzy 35 a 21 dniem przed planowaną datą rozpoczęcia imprezy
-   50% ceny imprezy i inne poniesione przez klub koszty rzeczywiste, przy rezygnacji pomiędzy 20 a 15 dniem przed planowaną datą rozpoczęcia imprezy
- w terminie pomiędzy 14 a 7 dniem przed planowaną datą rozpoczęcia imprezy potrąca się rzeczywiste koszty poniesione przez organizatora imprezy, nie mniej jednak niż 70% ceny imprezy
- w terminie pomiędzy 7 a 1 dniem przed planowaną datą rozpoczęcia imprezy potrąca się rzeczywiste koszty poniesione przez organizatora imprezy, nie mniej jednak niż 80% ceny imprezy
- w przypadku rezygnacji w dniu wyjazdu bądź nie zgłoszeniu się na zbiórką 100% ceny imprezy
- w szczególnych przypadkach koszty rezygnacji mogą być inne i będą zawarte w załączniku do umowy.
Klub nie będzie żądać żadnych kwot z tytułu odstąpienia od umowy, poza opłatą  manipulacyjną, jeżeli
Uczestnik odstępujący od umowy, wskaże osobę spełniającą wszelkie warunki udziału w imprezie turystycznej, której przekaże uprawnienia i która przejmie obowiązki wynikające z umowy

§ 10. REKLAMACJE
1. W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy o świadczenie usług  przez
Organizatora lub osób z nim współpracujących Klientowi przysługuje prawo do reklamacji.
2. Jeżeli w trakcie trwania imprezy Klient stwierdzi wadliwe wykonanie umowy, powinien niezwłocznie
zawiadomić  o tym wykonawcę  usługi oraz Organizatora lub jego Przedstawiciela w sposób odpowiedni dla rodzaju usługi.
3. Reklamacje w formie pisemnej Klient winien złożyć najpierw u przedstawiciela Organizatora na miejscu a następnie – z chwilą braku jej pozytywnego załatwienia – również w formie pisemnej skierować do Organizatora, w ciągu 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej – pod rygorem utraty prawa do rozpatrzenia reklamacji.
4. Organizator jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od dnia doręczenia reklamacji. W przypadkach niezależnych od Organizatora, a skutkujących koniecznością przedłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji, jednak o okres nie dłuższy niż 30 dni, Klienta zostanie o takim fakcie powiadomiony na piśmie, przed upływem terminu określonego w zdaniu poprzedzającym.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W zakresie nieuregulowanym w którymś z integralnych części umowy mają zastosowanie przepisy ustawy o usługach
turystycznych, kodeksu cywilnego oraz inne przepisy dotyczące ochrony konsumenta.
2. Ustala się jako właściwy do rozstrzygania ewentualnych sporów sąd wg miejsca zamieszkania, siedziby pozwanego.
3. Uczestnik oraz jego prawny opiekun wyraża zgodę na zachowanie i przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby Organizatora,  (zgodnie z Ustawą z dnia 27.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883). Uczestnik ma prawo wglądu i korekty danych dotyczących jego osoby.


Lublin, 01.12.2011r.