Statut Klubu Sportowego Cape Morris


STATUT KLUBU SPORTOWEGO
“CAPE MORRIS”
Rozdział l
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Klub Sportowy działający w formie stowarzyszenia rejestrowany na podstawie niniejszego statutu jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, noszącym nazwę „Cape Morris” i w dalszej treści statutu nazywanym Stowarzyszeniem.
§2
Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Lublinie przy ul. Sikorskiego 3/29 20-814 Lublin
§3
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy prawo o stowarzyszeniach, ustawy o sporcie oraz niniejszego statutu. Klub posiada osobowość prawną na art.4 ust 6 w związku z art 4 ust 7 ustawy o sporcie
Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty, ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§4
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji sportowych o podobnym celu działania. W ramach swej działalności współpracuje i działa z innymi organizacjami sportowymi, turystycznymi i kultury fizycznej

§5
Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§6
Stowarzyszenie może posiadać i używać własnych: pieczęci, logo, odznak i znaków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§7
Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

Rozdział II
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI
§8
Celem Stowarzyszenia jest:
1.  Krzewienie kultury fizycznej i zdrowia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Stowarzyszenia.
2.  Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej
3. Wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną, sport, turystykę i rekreację.
4. Uczestniczenie w imprezach sportowych, turystycznych i rekreacyjnych  w kraju i za granicą.
5.   Rozwój i popularyzacja sportu, kultury fizycznej, turystyki i rekreacji.
6.   Zapewnienie warunków organizacyjnych i finansowych koniecznych dla uczestnictwa zawodników Stowarzyszenia w rywalizacji sportowej.
7.   Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi sportu, oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.
8.   Aktywizacja społeczna i integracja osób niepełnosprawnych poprzez udział w imprezach sportowych, turystyczny i rekreacyjnych.
9.   Współpraca z władzami samorządowymi w kierunku poprawy krzewienia kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
10. Współudział w konstruowaniu programu rozwoju sportu, zdrowia, kultury fizycznej i promowaniu takich inicjatyw oraz oddziaływanie na opinię publiczną na rzecz włączania się społeczności lokalnych w działania mające na celu poprawę kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
§9
Stowarzyszenie realizuje cele przez:
1. Współdziałanie z władzami sportowymi na szczeblu krajowym i samorządowymi w celu zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania sportu.
2.   Podejmowanie działań mających na celu zdobycie środków finansowych koniecznych dla szkolenia zawodników oraz ich występów w zawodach sportowych.
3.    Uczestnictwo w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej w ramach innych organizacji i związków sportowych. Szczegółowe zasady uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w danej dyscyplinie sportu określają regulaminy związków sportowych.
4.   Uczestnictwo w przygotowaniu zawodników Stowarzyszenia, którzy zostali powołani do Kadry Narodowej i występów w międzynarodowych zawodach sportowych.
5. Organizowanie warsztatów, obozów i zgrupowań sportowych bez ograniczenia miejsca zakwaterowania.
6.   Organizowanie szkolenia sportowego.
7. Organizowanie kwalifikowanych imprez sportowo-turystyczno-krajoznawczych.
8.  Organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych oraz pokazów sportowych.
9.   Inicjowanie i realizowanie programów promujących sport, turystykę i rekreację oraz organizowanie wspólnych przedsięwzięć zmierzających do rozwoju sportu, turystyki i rekreacji.
10. Doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia.
11.  Prowadzenie działalności integrującej społeczność lokalną poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską, organizowanie spotkań integracyjnych oraz podejmowanie działań promujących cele Stowarzyszenia.
12.  Prowadzenie działalności propagandowej i reklamowej zmierzającej do popularyzacji i upowszechnienia sportu, turystyki i rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem turystyki kwalifikowanej
13. Wspieranie władz samorządowych w realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
14.   Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.
15. Budowę, konserwację, utrzymanie oraz udoskonalanie obiektów i urządzeń sportowych będących w użytkowaniu Stowarzyszenia.

§10
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, może natomiast do realizacji swych statutowych celów powołać inne organizacje w granicach prawem dopuszczonych.

§11
Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na aktywności społecznej pracy członków. Dla prawidłowego wykonywania swoich zadań może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw, na zasadach odrębnie określonych uchwałami Zarządu.Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia oraz ich prawa i obowiązki.
§12
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 • Zwyczajnych,
 • Uczestników,
 • Honorowych,
 • Wspierających.
§13
1.    Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej bez względu na miejsce zamieszkania oraz cudzoziemiec, także niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który:
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie jest pozbawiony praw publicznych,
 • przedstawi opinię (rekomendacje) co najmniej 2 członków Stowarzyszenia i złoży deklarację członkowską do Zarządu Stowarzyszenia.
 • uiści wpisowe ustalone przez Zarząd Stowarzyszenia
2.  Członkami uczestnikami mogą być małoletni obywatele - za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie pisemnej deklaracji.
3.         Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, niezależnie od obywatelstwa, zasłużone szczególnie dla rozwoju Stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje uchwałą Zarząd Stowarzyszenia.
4.         Instytucje oraz inne osoby prawne deklarujące pomoc w realizacji celów Stowarzyszenia, w szczególności pomoc finansową mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenie.

§14
1.    Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia, członków uczestników, oraz w poczet członków wspierających dokonuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji przystępującego, zawierającej imię i nazwisko (nazwę), datę urodzenia, miejsce zamieszkania (siedzibę), oświadczenie o przystąpieniu oraz gdy chodzi o osoby prawne, zakres deklarowanej Stowarzyszeniu pomocy.
2.         Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się z dniem przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały, o podjęciu uchwały Zarząd powiadamia zainteresowanego.
3.         Założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali listę założycielską dołączoną do wniosku o rejestrację Stowarzyszenia, stają się jego członkami z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o zarejestrowanie.


§15
1.    Wszyscy członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
a.         Swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia.
b.         Dbać o jego dobre imię.
c.         Popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia.
d.         Przestrzegać postanowień niniejszego statutu, regulaminów i decyzji władz Stowarzyszenia wydanych na podstawie niniejszego statutu.
e.         Płacić składki na zasadach ustalonych przez Zarząd Stowarzyszenia.


2.Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia w szczególności:
a.   Przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze.
b. Wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia.
c.  Korzystać z lokali Stowarzyszenia.
d. Posiadać legitymację-kartę członkowską Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia.
e.  Korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia.
f. Korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków.
g. Korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.
3.  Członkowie uczestnicy maja prawo:
a. Małoletni poniżej 16 roku życia mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.
b. Małoletni w wieku 16 – 18 lat mogą korzystać z czynnego prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego prawa wyborczego.
c. Mają prawo korzystać z uprawnień członkowskich, wynikających ze statutowej działalności Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd dla członków uczestników.
4. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego prawa wyborczego.


§16
1.    Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę zgodnie z §14pkt.1 - 2. 
2.   Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalą z Zarządem Stowarzyszenia, 
3.    Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionych w §15 pkt.2 p.pkt. bg.
4.   Członkowie wspierający mają prawo uzyskiwać informacje od Zarządu Stowarzyszenia o sposobie wykorzystania środków przekazanych przez nich na rzecz Stowarzyszenia.
5.   Członkowie wspierający mogą bezpośrednio lub przez swoich przedstawicieli uczestniczyć w Walnych Zebraniach z głosem doradczym.

§17
Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:
1.    Rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu Stowarzyszenia.
2.   Wykluczenie przez Zarząd:
a.         Za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
b.         Za nieusprawiedliwione niebranie udziału w pracach Stowarzyszenia,
c.         Za zaleganie z opłatą składek członkowskich,
d.        Na pisemny umotywowany wniosek, co najmniej 10 członków Stowarzy szenia z przyczyn określonych w p.pkt. a i b,
e.     Z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,
3.         Śmierć członka.
4. W stosunku do członków wspierających będących osobami prawnymi przyczynę skreślenia stanowi również likwidacja członka.
§18
Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje prawo odwołania się pisemnego do Walnego Zgromadzenia, złożone na ręce Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji od Zarządu. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§19
Władzami Stowarzyszenia są:
 • Walne Zgromadzenie Członków,
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna,
§20
1.    Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata. 
2.   Wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia Członków. 
3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
§21
1.    Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
2.   Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy lub częściej na pisemny uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/4 członków Stowarzyszenia określających sprawy wymagające rozpatrzenia, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków pisemnie lub w każdy inny skuteczny sposób, co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
3.    W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć, co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia - może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
4.   W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz, z głosem doradczym, członkowie wspierający i zaproszeni goście.
5.   Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a.         Uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
b.         Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c.         Uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
d.         Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
e.         Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f.          Uchwalanie zmian statutu,
g.         Podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji,
h.         Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
i.          Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
j.          Rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.
1.    Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów członków.
2.   Zmiana statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, oraz rozwiązanie Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości przy obecności połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.
3.    Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
4.   W Walnym Zgromadzeniu biorą udział:
a.         Członkowie zwyczajni i członkowie honorowi Stowarzyszenia z głosem stanowiącym na zasadach określonych w §15 pkt.2 lit.a i §15 pkt. 4 statutu.
b.         Członkowie uczestnicy w wieku od 16 do 18 lat z głosem na zasadach określonych w § 15 pkt.3 lit.b statutu.
c.         Członkowie wspierający lub ich przedstawiciele z głosem doradczym na zasadach określonych w § 16 pkt.6 statutu.
d.         małoletni poniżej 16 roku życia na zasadach określonych w §15 pkt.3 lit. a
§22
1.   Zarząd składa się z  3  członków wybranych przez Walne Zgromadzenie,
2.   Zarząd składa się z Prezesa i Viceprezesa-Sekretarza, skarbnika.
3.    Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie na 4 letnią kadencję.
4.   Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.
5.   Do kompetencji Zarządu należy:
a.     Przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
b.  Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
c.         Występowanie do władz i instytucji w sprawach pozyskiwania środków oraz działalności szkoleniowej.
d.         Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
e.  Zwoływanie Walnego Zgromadzenia, oraz wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
f.          Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
g.         Ustalanie wysokości wpisowego i miesięcznych składek członkowskich.
h. Powoływanie i odwoływanie regionalnych przedstawicieli Stowarzyszenia,
i.  Podejmowanie decyzji w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników
j. Współpraca z innymi organizacjami i związkami o podobnym charakterze działania.
k. Wybór delegatów Stowarzyszenia do reprezentowania go wobec innych organizacji i związków.
l.    Organizowanie samodzielnie lub we współpracy z innymi organizacjami i związkami, zawodów sportowych.
m.        Wykonywanie innych zadań przewidzianych statutem
6.   Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeb.
7. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej jego połowy członków w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
§23
1.    W przypadku naruszenia postanowień statutu, regulaminów i innych postanowień obowiązujących w Stowarzyszeniu, Zarządowi przysługuje prawo nakładania kar na członków Stowarzyszenia.
2.  Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaje kar określa regulamin dyscyplinarny uchwalony przez Zarząd.
3. W toku postępowania dyscyplinarnego obowiązuje zasada dwuinstancyjności. Od decyzji Zarządu o ukaraniu, członkowi przysługuje odwołanie pisemne w ciągu 7 dni do Komisji Rewizyjnej, które zostanie rozpatrzone w terminie 14 dni.
§24
1.    Komisja Rewizyjna składa się z od 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i 1 do 3 członków.
3.    Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a.         Kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
b.  Składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu,
c.         Występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia.
d.  Uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym, do czego ma prawo przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek tejże Komisji.
4. Protokoły z przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna przedstawia Zarządowi. Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo do wystąpienia do Zarządu z wnioskami z kontroli oraz żądania usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
5. Komisja Rewizyjna przedkłada sprawozdanie za okres kadencji Walnemu Zebraniu.
§25
W razie zmniejszenia się składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
§26
1.    Stowarzyszenie może posiadać majątek ruchomy i nieruchomy.
2.   Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
a.         Wpisowe i składki członków Stowarzyszenia.
b.         Subwencje, darowizny i zapisy.
c.         Wpływy z zawodów organizowanych przez Stowarzyszenie.
d.         Wpływy z działalności statutowej.
§27
1.    Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.
2.   Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
3.    Do reprezentowania Stowarzyszenia w zakresie praw, obowiązków i zobowiązań majątko wych oraz udzielania pełnomocnictw wymagany jest podpis Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.
4. Do ważności pism i dokumentów wychodzących na zewnątrz Stowarzyszenia wymagany jest jeden podpis Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.
5.   Zarząd prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi prawami.
6.   Rok rozliczeniowy dla gospodarki finansowej Stowarzyszenia pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
Rozdział VI
ZMIANA STATUTU
§28
1.    Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Walne Zgromadzenie w drodze uchwały podejmowanej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Zgromadzenia. Zastosowanie ma tutaj również §21 niniejszego statutu.

Rozdział VII
ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§29
1.  Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
§30
1. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz cel, na jaki zostanie przeznaczony majątek Stowarzyszenia.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.
3.    Po zakończeniu likwidacji Klubu likwidator występuje do organu rejestracyjnego z wnioskiem o wykreślenie Stowarzyszenia z rejestru stowarzyszeń.

Lublin, 20.11.2011